షాంఘై నైట్ (Shanghai Night)షాంఘై (చైనా)

Shanghai night

Shanghai night

చీకటి లో షాంఘై ఓరిఎన్టల్ పెరల్ టవర్ వెలుగులు

Shanghai night

యాంగ్‌ట్జీ నది ఒడ్డు నుంచి పుడాంగ్ దృశ్యం

Shanghai night

Shanghai night

Shanghai night

వెలుగు లో సిటీ రొడ్డు..

Shanghai night

రొడ్డు దాటుకు వంతెనలు...

Shanghai night

షాంఘై మగ్లెవ్... చైనా అంటే ఏమో అనుకున్నా గానీ, షాంఘై సిటీ అద్భుతం, వండర్ పుల్..


Read more

Kamakura, Japan (కమకుర, జపాన్)

Kamakura is a very popular tourist destination. Sometimes called the Kyoto of Eastern Japan, Kamakura offers numerous temples, shrines and other historical monuments. In addition, Kamakura's sand beaches attract large crowds...

Kamakura

Kamakura

Kamakura

Kamakura

Kamakura
Hase Temple is a temple of the Jodo sect, that is most famous for its statue of Kannon, the goddess of mercy. The statue shows Kannon with eleven heads, each representing a characteristic of the goddess. The 9.18 meter tall, gilded wooden statue is regarded as the largest wooden sculpture in Japan, and can be viewed in the temple's main building.


Kamakura

Kamakura
Tsurugaoka Hachimangu is Kamakura's most important shrine. The shrine is dedicated to Hachiman, the patron god of the Minamoto family and of the samurai in general. The deified spirits of the ancient Emperor Ojin who has been identified with Hachiman.


Kamakura
The Great Buddha of Kamakura (Kamakura Daibutsu) is a bronze statue of Amida Buddha, which stands on the grounds of Kotokuin Temple.

Kamakura
With a height of 13.35 meters, it is the second largest bronze Buddha statue in Japan (the largest is located in the Todaiji Temple in Nara).

Kamakura
The statue was cast in 1252 and originally located inside a large temple hall. However, the temple buildings were washed away by a tsunami tidal wave in the end of the 15th century, and since then the Buddha stands in the open air.

Kamakura
Modern temple, reading room in Hase Temple...


Read more

పలనాడు వెలలేని మాగాణి!Palnaadu

సూర్యుడికి అండగా పొగమంచు పై కత్తి దూసినా మాల కన్నమదాసు
(పల్నాడు లోని అన్ని ముఖ్య పట్టణాలలో ఈ మధ్య జరిగిన "పల్నాటి మహోత్సవాలు: 800 ఏళ్ళ పల్నాటి వీరోత్సవాలు" సందర్భంగా దాచేపల్లిలో వైయస్ ప్రతిష్టించిన కన్నమదాసు విగ్రహం)

Palnaadu

Palnaadu

ఉదయానే పొలం పనికి బయలుదేరినా ఒక రైతు

Palnaadu

చాలా సంవత్సరాల తరువాత ఏ దేవుడు దయవల్లనో నేను చూసిన రెండో పంట మగాణీ

Palnaadu

గత మూడు సంవత్సరాలుగా మా సీమలో రెండో పంట వరి సాగు చేయటానికి ఇద్దరూ దేవులు కారణం అంట! వారు పైన ఒకరు మరియు కింద ఒకరు ఉన్నారు అని సంతోషముగా ఉన్న ఒక రైతు మాట...

Palnaadu

"పలనాడు వెలలేని మాగాణిరా!" అని పులుపుల వెంకట శివయ్య గారు అన్నమాట నిజమే కదా!


Read more