నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.Burri

2009 నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

Read more

టోక్యో టవర్ (Tokyo Tower)Burri

333 m, height of Tokyo Tower. Since its opening in 1958, the Tokyo Tower has been the world's tallest self-supporting steel tower. The Eiffle Tower in Paris is 320 m high.

Burri

Above building called as Tokyo Tower Foot Town.

Burri

The Tokyo Tower weighs about 4000 tons. It is much lighter than the Effel Tower, which weighs 7000 tons, a results of remarkable advances in steel manufacturing and construction technology.

Burri

One hundred and seventy-six floodlights installed in various parts light up the Tower. The Tower is illuminated with an orange light in winter and white incandescent light in summer, delighting visitors and passers-by.

Burri

Next time we will see some photos of beautiful Sunset from Tokyo Tower.


Read more

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో...


లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో... ఓహో! జగమే ఊగెనుగా... ఊగెనుగా తూగెనుగా...

Burri

అని పాడుకుంటూ పడవలో ప్రయాణం చేద్దాం కదా!! అని బయలుదేరిన నాకు, మా మిత్రబృందానికి...

Burri

తీరా అక్కడికి చేరుకునే సరికి

Burri

సరస్సులో నీళ్ళు చల్ల పడినవి, ఈరోజు నుంచి మాయాబజార్ (చిన్న పడవలు) సినిమా లేదు గోదావరి (పెద్ద పడవలు) సినిమా అయితే ఓకే అని చెప్పినా..

Burri

చాలా మందికి సంతోషం..

Burri

అలా బయలుదేరిన మాకు...

Burri

అహా..

Burri

ఓహొ..

Burri

అక్కడి ప్రకృతి అందాలని మా కళ్ళ ముందు...

Burri

ప్రపంచలోని ఊసులని మా నోటి ముందు...

Burri

అలా స్వర్గలోకపు అంచుల దాకా వెళ్ళి ఇలా క్రిందికి వచ్చాము.


Read more